Ogólne warunku zakupów owoców i warzyw

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU WARZYW, OWOCÓW I INNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH przez Agro Queens Sp. z o.o. . z siedzibą w Grójcu

§ 1.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu, zwane dalej „OWZ”, znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich umów ( zwanych dalej: „Umowami” ), na podstawie których Agro Queens Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000624149, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, o numerze NIP 7972057988 zwana dalej Agro Queens – nabywa od osób trzecich zwanych dalej: „KONTRAHENTEM” owoce, warzywa lub inne produkty spożywcze (zwane dalej łącznie „Towarami”) bez względu na miejsce zawarcia Umowy, kraj siedziby, miejsce i kraj zamieszkania KONTRAHENTA

§ 2.

 1. Niniejsze OWZ stanowią integralną część Umów, o jakich mowa w § 1 powyżej.
 2. Zmiana lub wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWZ może nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Agro Queens Sp. z o.o.
 3. W przypadku pozostawania w kontaktach handlowych z Agro Queens akceptacja OWZ przy jednym zamówieniu/umowie oznacza akceptację OWZ dla wszystkich późniejszych umów i złożonych zamówień.

§ 3.

Zawarcie Umowy następuje poprzez złożenie przez Agro Queens zamówienia u KONTRAHENTA, w szczególności w formie pisemnej, emailowej, SMS lub poprzez użycie innego komunikatora stosowanego przez Agro Queens oraz KONTRAHENTA. Wszelkie zapytania Agro Queens dotyczące w szczególności cen, dostępności towarów, terminów realizacji, nie stanowią złożenia oferty zakupu przez Agro Queens ani potwierdzenia zawarcia umowy.

§ 4.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią OWZ a treścią złożonego przez Agro Queens zamówienia bądź też zawartej Umowy, zastosowanie mają odpowiednio postanowienia złożonego przez Agro Queens zamówienia lub Umowy, z zastrzeżeniem §2 pkt.2, przy czym niniejsze OWZ mają pierwszeństwo przed jakimikolwiek ogólnymi warunkami stosowanymi przez KONTRAHENTA.

§ 5.

 1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, odbiór zamówionych Towarów dokonywany będzie przez delegowanego pracownika Agro Queens, który będzie obecny przy załadunku Towaru i potwierdzi zgodność załadowanego Towaru z zamówieniem dokonując badania próbki Towaru poprzez weryfikację 20 sztuk kartonów (dalej: „Próbka”).
 2. Z badania Próbki zostanie sporządzony protokół oględzin Próbki Towaru oraz wykonana dokumentacja fotograficzna.
 3. Brak zastrzeżeń pracownika Agro Queens wobec badanej Próbki Towaru nie oznacza akceptacji całej przygotowanej partii Towaru i nie wyłącza możliwości złożenia reklamacji po odbiorze Towaru przez klienta Agro Queens, dla którego Towar został zamówiony. To samo odnosi się do braku obecności pracownika Agro Queens przy załadunku.
 4. W przypadku gdy w badanej Próbce Towaru pojawią się jakościowe wady Towaru lub inna niezgodność Towaru z zamówieniem, Agro Queens będzie uprawniona według wyboru: (i)do odstąpienia od umowy i żądania zapłaty kary umownej od KONTRAHENTA w wysokości 20% wartości zamówienia bądź (ii) określony zostanie procentowy udział wadliwych produktów w Próbce. Przyjęta procentowa ilość wadliwego Towaru w Próbce będzie podstawą do obniżenia ceny za całą partię dostarczonego przez KONTRAHENTA Towaru.
 5. Agro Queens zastrzega jednak, iż wartość wskazana w pkt. 4 może ulec podwyższeniu w przypadku złożenia przez klienta końcowego Agro Queens reklamacji wykazującej, iż udział wadliwego Towaru był wyższy niż w zbadanej Próbce. W takiej sytuacji podstawą obniżenia ceny będzie udział w wysokości udowodnionej reklamacją klienta Agro Queens.
 6. Agro Queens jest uprawniona do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych Towarów niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji od swojego klienta, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru od KONTRAHENTA.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w formie pisemnej, mailowej, za pośrednictwem SMS albo innego komunikatora używanego przez Agro Queens.
 8. Strony dopuszczają rozpatrzenie reklamacji w oparciu o dokumentację fotograficzną lub zapis video przesłane przez klienta Agro Queens bez faktycznego zbadania Towaru.
 9. KONTRAHENT zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od daty złożenia reklamacji przez Agro Queens. Odmowa uznania reklamacji wymaga uzasadnienia na piśmie. Brak rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie lub odmowa uznania reklamacji bez uzasadnienia oznacza uznanie reklamacji Agro Queens.
 10. Do momentu rozpatrzenia reklamacji przez KONTRAHENTA, Agro Queens uprawniona jest do wstrzymania się z zapłatą ceny za Towar. Za okres oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji KONTRAHENTOWI nie należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.
 11. W przypadku gdy reklamacja okaże się zasadna, KONTRAHENT jest zobowiązany, według wyboru Agro Queens, do skorygowania faktury lub do obniżenia ceny (w tym do zera) lub do zwrotu otrzymanej zapłaty lub do wymiany Towarów na inne, zgodne z Umową.

§ 6.

KONTRAHENT bez pisemnej zgody Agro Queens nie ma prawa przenieść na inny podmiot praw wynikających z zawartej z Agro Queens Umowy dotyczącej Towarów.

§ 7.

 Całość Umowy dotyczącej Towarów zawartej między Agro Queens a KONTRAHENTEM, w tym jej ważność, treść oraz realizacja jak i wynikające z niej stosunki prawne, podlegają wyłącznie przepisom prawa polskiego.

§ 8.

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć w związku z Umową lub jej wykonaniem podlegają rozstrzygnięciu wyłącznie przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Agro Queens.

§ 9.

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu wchodzą w życie z dniem 01.03.2020r i są dostępne na stronie internetowej Agro Queens pod adresem www.agroqueens.com

null

Świeże owoce

null

Świeże warzywa

null

Pozostałe produkty